Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Retningslinjer for genåbning af hallerne
Støt vores sponsorer:

Covid-19 og dansk basketball

Retningslinjer for baskettræning og kamp

Vi har langsomt åbnet op for sporten, efter den totale nedlukning i foråret. Her er de seneste retningslinjer.

Retningslinjer for genåbning af al idræt DIF og DGI.

Nedenfor er både en kort oversigt og en længere, detaljeret gennemgang af DIF/DGI's retningslinjer, tilpasset basketball.

 

Den korte version:

 

 • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt (men bør minimeres)
 • Der må bruges fælles bolde og udstyr, som skal afsprittes ofte
 • Husk god håndhygiejne
 • Max 50 personer samlet ad gangen
 • Flere kommuner* anbefaler at man udskyder sociale arrangementer indtil videre. Dette gælder også basktballklubber.
 • Ved tilskuersport er tallet 500 personer, med en lang række restriktioner. Det anbefales at tilskuersport i bsketball regnes for de to øverte rækker i seniorturneringen.
 • Træn med faste grupper, som straks ved ankomst placerer sig i den gruppe, de tilhører
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe
 • Følg altid de lokale kommunale retningslinjer

 

De steder hvor forsamlingsforbuddet er 50, skal arrangørerne være ekstra opmærksomme på at holde sig under. Dette bør kunne lade sig gøre også for 4 holds grand prix stævner, men vil sandsynligvis medføre begrænsninger for adgang for forælde osv.
 

Og den lange version:
 

Indledning og generelle anbefalinger

Disse retningslinjer er skrevet d. 05.09.20 og opdateret 19.09.20. Da situationen med Covid-19 er i konstant bevægelse kan der hurtigt komme nye anbefalinger fra myndighederne. DBBF vil løbende informere om justeringer, men opfordrer alle i basketballmiljøet til altid at følge nøje med i udviklingen.
DBBF samarbejder med Håndbold, Ishockey, Floorball og Volleyball for at forsøge at ensrette retningslinjerne mest muligt for alle, men der kan være steder hvor anbefalingerne varierer.
Det opleves desværre også at kommuner, politi, haller etc. tolker reglerne forskelligt. Såfremt der er modstrid mellem disse anvisninger og myndighederne, skal klubben til enhver tid følge myndighedernes anvisninger. Det er vigtigt at alle i idrætssektoren følger disse regler, da vi ellers risikerer flere begrænsninger. Modsat anbefaler DBBF ikke at gå længere i forholdsreglerne end anbefalingerne.
I dette dokument har vi samlet alle anbefalinger for alle området ét sted.

 

Anbefalinger og generelle forholdsregler

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
 •     Isolation af personer med symptomer.
 •     Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 •     Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
Covid-19 smitter primært via luftbårne artikler og derfor er det vigtigste at der holdes afstand, samt at host og nys altid sker i albuen eller i et lommetørklæde.
Sekundært smitter covid-19 via kontaktflader, hvorfor god håndhygiejne er vigtigt. Hyppig håndvask, såvel som desinfektion af hænderne, er ligeledes vigtige elementer.
Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Forsamlingsforbuddet skal overholdes – grænsen er pt. på 50 personer. Vær dog opmærksom på at der gælder særlige regler for siddende tilskuere, se afsnittet ’Håndtering af tilskuere’
Der skal være sat informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlægget. Informationsplakaten kan findes på ssi.dk.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Test

Staten investerer mange midler i at teste os alle, men på trods af dette er der i perioder stort pres på systemet. Selvom det kan virke fornuftigt at lade sig teste ofte, bør alle overveje om man belaster systemet unødvendigt. Med mindre andet er skrevet for en specifik gruppe anbefaler DBBF derfor kun at lade sig teste, såfremt det er i tråd med myndighedernes generelle anbefalinger.
Bemærk at inkubationstiden for Covid 19 er fire døgn, og man derfor først skal testes fire døgn efter man har mistanke om at være udsat for smitte.

Smitte APP

Da smitteopsporing er en stor del af regerings Covid19 strategi forventer DBBF at alle i basketballmiljøet downloader APPen ”smittestop”. Det gælder spillere, officials, dommere, trænere og tilskuere. DBBF opfordre alle klubber til at gøre fans og tilskuere opmærksomme på at hente app’en inden de møder op til kampe, fx via hjemmeside, Facebook eller fysiske plakater.
 

Træning og klubaktiviteter

 • Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.
 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 19. septemberi 50 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr. person. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kø-dannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
   

Kampafvikling

 • Der må ikke afvikles enkeltstående kampe hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
 • Holdene skal som udgangspunkt møde omklædt til kamp og undgå brug af omklædningsrum. Hvis man ønsker at bruge af omklædningsrum, skal det aftales direkte med værtsklubben på forhånd.
 • Der opfordres til at minimere fysisk kontakt hvor muligt – herunder at håndtryk med modstandere og dommere før og efter kampen.
 • Undtaget de øverste rækker anbefales det ikke at tillade publikum til kampe.
 • Den afviklende klub har ansvar for at undgå at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Dette kan være med skiltning, adskilte ind og udgange, begrænsning af personer i hallen til mindre end 50, information til modstanderhold inden, osv. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af kampe, der har til opgave at undgå folk står for tæt.
 • Håndsprit skal være tilgængeligt ved alle kampe. Som minimum 1 dispenser pr. hold, samt én dispenser til officials og dommere ved dommerbordet. Dispenserne til holdet skal være placeret ved bænkområderne.
 • Da der kan være glycerin i sprit som kan ødelægge bolde, anbefaler DBBF ikke at dommerne afspritter bolden.
 • Spillerne skal spritte hænder af inden de skiftes ind, samt før kampen starter
 • Der opfordres til at engangsmasker er tilgængelige
 • Der opfordres til at stole til spillerbænke m.m. stilles med mindst 1 meters afstand.
 • Kontaktflader som udskiftningsbænke skal sprittes/vaskes af før og efter hver kamp.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes og at myndighedernes anbefalinger følges.
 

Afvikling af stævner

 • Ud over ovennævnte anvisninger omkring de enkelte kampe, gælder følgende for stævner:
 • Der må ikke afvikles en enkeltstående stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet på samme sted samtidigt.
 • Der opfordres til antallet af personer i hallen til en hver tid holdes så lavt som muligt. Dvs. at der findes opholdsområder uden for hallen til hold der ikke spiller, at forældre opfordres til ikke at overvære kampene, at kun de nødvendige officials er i hallen etc.
 • Der bør ikke være publikum til stævner
 • Der må dog gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet (pt. 50) til stede samtidig. Fx kan et stævne afvikles, så der om formiddagen deltager max 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.
 • Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 50 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet – f.eks. i to helt adskilte haller. Hvis man som arrangør er i tvivl, bør man kontakte covid-19 hotline og få vejledning.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 

Håndtering af tilskuere

 • Der kan tillades maksimalt 500 siddende tilskuere til en basketballkamp. Grænsen på de 500 gælder alle i hallen. Dvs. inkl. spillere, trænere, officials, frivillige etc.
 • Publikumsarealet skal tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om hvordan publikum skal agere for at holde afstand i publikumsarealerne.
 • DBBF forventer at der er  skiltning der opfordrer publikum til at downloade statens Smittestop App.
 • Man skal sikre at retningslinjerne og procedurer for den enkelte kamp er kendt af alle gæster og bør fremgå både ved køb af billetter, tilmelding, ved ankomst til spillestedet og kampens speaker bør henvise til dem. De skal ligeledes fremsendes til udeholdet. Man kan som arrangør med fordel angive ankomsttid på billetterne, således at man får fordelt flowet udover en længere periode.
 • Der skal sikres gode rammer for toilet forhold og muligheder for indkøb i boder, så folk ikke står i unødig kø eller tæt på hinanden i for lang tid. Der bør være flere muligheder og tydelig skiltning.
 • Har spillestedet begrænsede adgangsforhold, bør man sikre at publikum ikke kommer på samme tidspunkt, så der opstår kø. Steder hvor der er stor risiko for kødannelse bør desuden have mærkede afstandsmærker.
 • Der sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet. DBBF anbefaler at sætte publikum på hvert andet sæde og forskudt i forhold til hinanden.
 • Arrangøren bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Publikums bevægelse bør så vidt som overhovedet muligt ensrettet, således at de ikke bevæger sig imod hinanden, men f.eks. har separate ind og udgange.
 • Vurderingen af hvor mange tilskuere der kan lukkes ind skal tage højde alle ovennævnte faktorer. Selvom en hal er stor nok og har 1.000 sæder, bør der ikke lukkes 500 ind, hvis der er smalle områder der medfører sammenstimling af grupper. 
 • Der skal være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Disse skal også vejlede gæsterne på hele spillestedet, så alle finder deres rette plads så hurtig som muligt.
 • Der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
 • Der skal være tydelig skiltning om alle anbefalinger.  Myndighedernes generelle råd bør være synlig skiltet. – skilte kan hentes på dette link https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
 • Det anbefales at mundbind stilles til rådighed for publikum – enten gratis, eller mod betaling.
 • Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.
 • Publikum skal opfordres til at blive siddende på deres pladser under kampen og udvise ansvarlig opførsel før, under og efter kampen.
 • Publikum opfordres til hurtigst muligt efter kampen at forlade spillestedet, dog skal alle ikke rejse sig op på en gang. Evt. kan hallen tømmes i sektioner af gangen.
 • Vi opfordrer derfor til at der ikke arrangeres autografskrivning, aftermatch og lignende. Dette også for at beskytte spillerne mest muligt. Det bør derfor også sikres at spillernes og dommernes omklædningsrum afskærmes for publikum.
 

Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse.
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.
 
 

 

Håndtering af smittetilfælde

Hvad gør vi, hvis et medlem bliver konstateret smittet med COVID19?

Klubbens håndtering af situationen afhænger jeres håndtering af:
 
 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet
 • Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
 
Hvis en spiller testes positiv, bør klubben altid straks orientere
 • DBBF telefonisk på 43262420 og på mail info@basket.dk
 • hold som spilleren har spillet imod de seneste 14 dage
 • alle i og omkring klubben
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte i forhold til test og karantæne.
Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.
Hvis der er mistanke om smitte bør det vurderes om holdet bør testes 4 døgn efter man mener at være udsat for smitte. Så længe man går i karantæne så snart man har symptomer, kan holdet forsætte med at træne og spille kampe.
Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.
 

Kan/skal man melde afbud til kampe hvis nogen på holdet testes positiv?

Ifølge forbundets praksis om sygdomsepidemi har et hold lovligt forfald hvis mindst 6 af stamspillerne er omfattet af epidemien.

Man betragtes som ramt af COVID19 hvis man er testet positiv, eller kan fremvise en lægeerklæring på at man skal gå i karantæne.
 
Dette betyder også at hvis der f.eks. er tre smittede på holdet skal de andre stadig spille kampen. J.f. reglerne for træning skal alle spillerne testes 4 døgn efter de har været eksponeret. Hvis nogle er positive skal modstandere og alle andre der har været i kontakt med holdet orienteres med det samme, så de derefter kan blive testet.
 

Må man melde afbud hvis træneren har fået Corona?

Nej, træneren betragtes ikke som afgørende for at kampen kan afvikles.
 

Kan man melde afbud hvis man skal spille kamp i et område med lokalt Corona udbrud?

Såfremt myndighederne fraråder alle rejser til et område betragtes dette som gyldig grund til afbud til en kamp. Derimod betragtes det ikke som gyldig grund hvis anbefalingen er at ”kun nødvendige rejser”
At spillerne føler sig utrygge ved at rejse til et givent område er ikke gyldig grund til afbud.
 

Hvis I har spillet mod nogen der har Corona

Hvis I får besked om at I har spillet kamp mod en der efterfølgende er blevet testet positiv for Corona, bør holdet være ekstra opmærksom på symptomer.
DBBF anbefaler ikke at træning og kampe indstilles.
 
 

Retningslinjer for udskydelse/ændring eller aflysning af turneringen

Turneringsudvalget er ved at behandle dette emne og vil opdatere punktet
 


 

DBBF kontakter

Rasmus Winkel
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar. Arbejder primært med strategi, udvikling, bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere.

Tlf. +45 4326 2424
E-mail: raw@basket.dk
Sona Camara
Turneringsansvarlig

Planlægning og administration af turneringer. Ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af turneringer og visning på basket.dk og i klubportalen. 

Tlf. +45 43 26 25 16
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Turnering (struktur/ sagsbehandling/ dispensationer), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Thomas Hemmingsen
Ungdomslandsholds-koordinator

Hovedansvar for forbundets U16, U18 og U20 landshold, i en praktisk rolle.

Tlf. +45 2992 4581
E-mail: tuh@basket.dk
Mads Bojsen
Udviklingskonsulent (Øst)

Foreningsudvikling, rådgivning og sparring samt samarbejde med BørneBasketFonden i øst. Fokus på medlemsvækst, breddebasketball og administration af træner- og dommerkurser.

Tlf. +45 51 41 61 50
E-mail: mad@basket.dk
Jens Døssing
Leder for A-landsholdene

Udvikling og drift af seniorlandshold samt sammenhæng nedad til særligt U20 i landsholdsprogrammet.

Tlf. +45 4326 2422
E-mail: jdo@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef/konsulent (Vest)

Ansvarlig for breddestrategi. Bindeled mellem breddemedarbejdere, forbundets breddeudvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 3118 6793
E-mail: tjs@basket.dk
Mads Olesen
Kommunikation

Ekstern kommunikation, primært web samt sociale medier.

Tlf. +45 28 45 68 48
E-mail: kom@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
Anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 2084 5615
E-mail: wbo@basket.dk
Mette Kugelberg Nielsen
Administrativ Medarbejder

En finger med i det meste: Besvarer telefon, hjælper med turnering, medhjælp på events, opdatering af hjemmeside. 

Tlf. +45 43 26 24 20
E-mail: mkn@basket.dk
Pia Madsen
Regnskabsmedarbejder

Ansat i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring

Tlf. +45 43 26 25 18
E-mail: DBBFregnskab@dif.dk
Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 2365 6922
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420